Available courses

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

การเขียนโปรแกรมขั้นต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
คำชี้แจงการใช้งานบทเรียนบนระบบเครือข่าย
by Admin User - Tuesday, 13 September 2016, 2:03 PM
 

1. ให้ผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ในการเข้าใช้งานบทเรียนบนระบบเครือข่าย ในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าใช้งานบทเรียน

2. ให้ผู้ใช้เลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าเรียน จากรายวิชาที่มีอยู่

3. หากผู้ใช้งานมีปัญหาในการเข้าใช้งานบทเรียนบนระบบเครือข่าย ให้ทำ...

Read the rest of this topic
(70 words)